Odri Azule menja drugu ženu na čelu UNESCO-a

 

Odri Azule (Audrey Azoulay), koja nasleđuje Irinu Bokovu (Irina Gueorguieva Bokova) na čelu UNESCO-a. Fotografija: Didier Plowly CC-BY-3.0

58 članova Izvršnog saveta UNESCO-a će predložiti gđu Odri Azule, bivšu francusku ministarku kulture, predstavnicima 195 država članica ove ogranizacije 10. novembra 2017. Njoj je bilo suprotstavljeno jos 9 drugih konkurenata.

Odluka u njenu korist je doneta tek u petom krugu sa 30 glasova za nju i 28 za njenog konkurenta iz Katara (Hamad bin Abdulaziz Al Kawari). Službeno će biti izglasana 10. novembra 2017. uz odobrenje Generalnog kongresa 195 zemalja članica.

Smenjivanje jedne žene drugom na čelu jedne od najvećih organizacija UN-a je bez presedana. Upravo ovo se dogodilo u Ogranizaciji Ujedinjenih Nacija za obrazovanje, nauku i kulturu (UNESCO), gde će Francuskinja, Odri Azule, zameniti Bugarku, Irinu Georgievu Bokovu koja je završila svoj drugi mandat kao Generalna sekretarka.

Od 8 kandidata, bivša francuska ministarka kulture je bila najmađa, samim tim i ona sa najmanje radnog iskustva u međunarodnim organizacijama i diplomatiji svoje zemlje. Štaviše, pošto je njena prethodnica žena, njen izbor nije bio unapred osiguran.

Amina Benlhasen je ovako predstavila tok njene akademske i profesionalne karijere za stranicu marokanskih aktuelnosti MAP:

A son actif, Audrey Azoulay peut se prévaloir d’un pedigree “diversité” en or. Tout le monde n’a pas la chance d’avoir une grand-mère marocaine séfarade, un père conseiller du Roi du Maroc et une mère écrivaine qui, vivant entre Paris et Rabat, ont su créer un pont entre les deux rives de la Méditerranée, écrit également d’elle le “Journal du Dimanche”.

Odri Azule se može ponositi svojim savršeno raznolikim pedigreom. Nemaju svi sreće da imaju babu Marokanku Jevrejku sefardskog porekla, oca savetnika marokanskog kralja i majku književnicu koji su živeći izmedju Pariza i Rabata, kreirali most izmedju dve obale Mediterana, piše o njoj Nedeljni List (“Journal du Dimanche”).

De par sa diversité, la richesse de son vécu et sa foi en les valeurs de dialogue et de multiculturalité dans lesquelles elle a puisée depuis sa tendre enfance, Audrey Azoulay réunit, à ne pas en douter, toutes les qualités qui lui permettront durant son mandat, comme elle s’y est engagée, de redonner toute sa place à l’UNESCO et de restaurer la confiance en cette institution et de placer l’éducation et la Culture au  coeur de la gouvernance mondiale.

Zahvaljujući raznolikosti njenog porekla, bogatstvu onoga što je proživela i veri u vrednosti dijaloga i multikulturalnosti  kojima je zadojena od svog najranijeg detinjstva, Audrey Azoulay objedinjuje, bez ikakve sumnje, sve kvalitete koji će joj omogućiti tokom njenog mandata da uspostavi svoje mesto u UNESKU, da ojača poverenje u ovu instituciju i da postavi obrazovanje i kulturu u središte svetskog upravljanja.

Kako bi dovde dospela gđa Odri Azule je morala da prevazidje brojne prepreke. Pre svega, kako Anissa Hégly to pominje na sajtu oumma.com, bivsi predsednik Francuske, Frasoa Oland, je počinio diplomatsku grešku podržavajući kandidaturu gđe Azule i ostavio je u nasleđe svom sledbeniku, rušeći nepisano pravilo pri izboru odgovornih za međunarodne organizacije koje kaže da pripadnik države u kojoj se nalazi sedište jedne od njih ne treba biti postavljen na najvišu funkciju. Ona takođe otkriva da:

L’annonce de la candidature d’Audrey Azoulay a fait l’effet d’une petite bombe dans les milieux feutrés de la Diplomatie et de la Culture. Une situation gênante pour le Quai d’Orsay, car il était à peu près entendu depuis de nombreuses années dans les différentes chancelleries que le prochain Secrétaire général de l’organisation devait être issu d’un pays arabe. En effet, durant ses 72 ans d’existence, l’UNESCO a vu à sa tête 10 présidents, dont 7 venaient d’Europe ou d’Amérique du Nord. Il faut savoir que les pays membres de l’UNESCO sont divisés en six groupes, chacun représentant une zone culturelle et géographique donnée. Le premier groupe auquel appartient la France a obtenu six fois le poste de Directeur général, et chaque autre groupe une fois, à l’exception… des pays arabes…

Najava kandidature Odri Azule izazvala je burne reakcije u krugovima Diplomatije i Kulture. Neprijatna situacija za Kej Orsej, jer je bilo gotovo dogovoreno pre nekoliko godina u raznim predstavništvima vlada da sledeći Generalni sekretar ogranizacije treba da bude poreklom iz neke arapske zemlje. Naime, tokom 72 godine postojanja, UNESKO je na svom čelu imao 10 predsednika, od kojih je sedmoro iz Evrope ili Severne Amerike. Treba znati da su zemlje članice UNESKA podeljene u šest grupa, svaka predstavlja određenu kulturnu i geografsku zonu. Prva zona kojoj priprada Francuska je dobila šest puta položaj Generalnog direktora, i svaka druga grupa jednom, izuzev… arapskih zemalja…

 

Un impair diplomatique d’autant plus grave qu’en voulant trouver un parachutage en or pour son ancienne ministre, François Hollande a aussi brisé une règle tacite des organisations internationales : un pays où siège l’une de ces institutions ne propose pas de candidat à sa tête. Une forme de courtoisie pour assurer une neutralité maximale et pour éviter qu’un Suisse siège à l’OMC, un Italien à la FAO… ou un Français à l’UNESCO. Les ennuis s’accumulent pour les fonctionnaires du Quai d’Orsay, contraints de devoir défendre une candidature qui horripile la plupart de nos partenaires.

Diplomatska greška je utoliko gora jer želeći da svoju bivšu ministarku ubaci na neko dobro mesto, Fransoa Oland je takođe prekršio nepisano pravilo međunarodnih organizacija: zemlja koja zaseda nekom od institucija ne predlaže kandidata na njenom čelu. To je vid pristojnosti (učtivosti) kako bi se obezbedila maksimalna neutralnost i kako bi se izbeglo da CZO-om zaseda Švajcarac, ili FAO-om Italijan…ili UNESCO-m Francuz. Nezadovoljstvo se nagomilava kod funkcionera Kej Orseja, prinuđenih da brane kandidaturu koja užasava većinu naših partnera.

Ova pobeda, prema mnogim posmatračima neočekivana, omogućena je, zahvaljujući raskolu u središtu grupe arapskih zemalja, zahvaljujući komplikovanim diplomatskim odnosima Katara sa komšijama. Medju 58 članova Izvršnog Saveta ogranizacije postoji sedam arapskih predstavnika: iz Alžira, Egipta, Libana, Maroka, Katara, Omana, i Sudana. Objašnjava Khaled Elraz za afrik.com:

Lors de l’ultime tour d’un scrutin très serré entamé lundi…Audrey Azoulay a reçu le soutien de l’Egypte, dont la candidate avait été éliminée sur la dernière ligne droite, contre le candidat du Qatar, qui faisait la course en tête depuis le début. Mais le Qatar était loin de faire l’unanimité du monde arabe, d’autant plus que l’Arabie saoudite, les Emirats arabes unis, Bahreïn et l’Egypte ont rompu leurs relations diplomatiques avec lui en juin dernier. La candidate française d’origine marocaine, fille d’Essaouira, était idéalement désignée pour battre un candidat qatari, en rupture de ban dans le monde arabe.

La bataille a cependant été âpre pour prendre le leadership d’une organisation déjà fragilisée par ses dissensions et ses difficultés économiques, et à laquelle les Etats-Unis et Israël avaient porté “un coup dur” avec l’annonce jeudi de leur départ, selon la directrice générale sortante de l’organisation, la Bulgare Irina Bokova…

Un problème auquel Audrey Azoulay saura sans nul doute répondre : car elle est issue d’une famille marocaine, issue d’une terre dont le souverain musulman est commandeur des croyants, musulmans aussi bien que juifs.

U toku poslednjeg kruga tajnog glasanja koje je vrlo neizvesno počelo u ponedeljak…Odri Azule dobila podršku Egipta čiji je kandidat bio eliminisan u prethodnom krugu, protiv kandidata iz Katara, koji je od samog početka bio na čelu trke. Ali Katar je bio daleko od složnosti sa araspkim državama, utoliko više što su Saudijska Arabija, Ujedinjeni Arapski Emirati, Bahrein i Egipat prekinuli diplomatske odnose sa Katarom u junu tekuće godine. Francuska kandidatkinja marokanskog porekla, ćerka Esauira (Essaouira), bila je idealna za nadmetanje sa katarskim kandidatom koji je prekinuo odnose sa arapskim svetom.

Prema rečima odlazeće generalne direktorke, Bugarke Irinine Bokove, ipak je bila žestoka bitka za preuzimanje vođstva nad organizacijom koja je već oslabljena razmiricama i ekonomskim poteškoćama, i kojoj su SAD i Izrael zadale težak udarac najavom odlaska u četvrtak…

Problem kome će Odri Azule bez ikakve sumnje znati da odgovori: zato što potiče iz marokanske porodice, sa zemlje gde je muslimanski vladar zapovednik vernika, i muslimana i jevreja.

Sa druge strane, katarski ambasador bin Abdulaziz Al-Kawari, je ranije izneo svoje mišljenje koje je Centar Simon Wiesenthal objavio uoči izbora. Pjer Alen Levi (Pierre-Alain Lévy) postavlja pitanje na online stranici WUKALI:

Quelle est donc la stratégie du Quatar, et quelle mouche a piqué leurs dirigeants pour avoir désigné comme candidat au poste de directeur-général de l’Unesco monsieur al-Kawari ? Organisation des Nations-Unies pour l’éducation, la science et la culture, tout est dit, pourquoi alors un tel candidat, Le Centre Simon Wiesenthal avait pourtant à plusieurs reprises alerté l’opinion sur les propos inquiétants de l’Ambassadeur al-Kawari, notamment ses propos furieusement antisémites tenus lors du salon du Livre de Doha et sur ses écrits. On aurait pu souhaiter que pour une telle responsabilité à ce poste éminent Doha fût plus circonspect sur ses choix… Par ailleurs dans les semaines qui précédèrent le vote, le Quatar avait multiplié les pressions et les invitations généreuses auprès de délégués, ce qui n’avait pas manqué de susciter pour le moins l’irritation de certains. En outre la stratégie diplomatique du Quatar manque (en termes diplomatiques) de lisibilité.

Koja je dakle strategija Katara, i šta je spopalo njegove rukovodioce da postave kao kandidata na mesto generalnog direktora Uneska gospodina al-Kawari-a? Organizacija Ujedinjenih Nacija za obrazovanje, nauku i kulturu, sve je rečeno, zašto onda jedan takav kandidat, Centar Simon Wiesenthal  je ipak više puta upozoravao javno mnenje o zabrinjavajućim izjavama ambasadora al-Kawari-a, naročito  njegove besne antisemitske govore održane na sajmu knjiga u Dohi i u njegovim spisima. Voleli bismo da je Doha bila obazrivija u izboru za jedan takav eminentan i odgovoran položaj… Uostalom, u nedeljama koje su prethodile glasanju, Katar je nagomilao velikodušne pozive i pritiske delegatima što je u najmanju ruku neke razdražilo. Pored toga, diplomatskoj strategiji Katara nedostaje transparentnost.

Uprkos ovoj polemici oko njene kandidature i izbora, možemo samo da poželimo sreću pobednici gđi Odri Azule koja je naslednica jedne druge žene na čelu jedne od najvažnijih specijalizovanih institucija UN-a i koja bi mogla da povrati ugled ove značajne institucije čiju korisnost ne treba dokazivati.

 

 

Započnite razgovor

Molimo Vas da se Prijavite se »

Pravila korišćenja

  • Svi komentari se pregledaju. Pošaljite komentar samo jednom jer bi u suprotnom mogao biti prepoznat kao spam.
  • Molimo Vas da se prema drugima odnosite sa poštovanjem. Komentari koji sadrže govor mržnje, nepristojne izreke i lične uvrede neće biti objavljeni.