Pravoslavni sveštenik u Kazahstanu pokušava da otvori crkvu nezavisnu od Ruske pravoslavne crkve

Katedrala Vaznesenja Gospodnjeg u Almati, Kazahstan. Sa videa “Искусство строить на века. Вознесенский кафедральный собор” na Арманжан Байтасов YouTube-u. Pošteno korišćenje.

Najpoznatiji hrišćanski sveštenik u centralnoj Aziji, koji je osudio invaziju Rusije na Ukrajinu, je bivši kazahstanski jeromonah (monah istočne crkve koji je i sveštenik) Ruske pravoslavne crkve (RPC), Jakov Voroncov. Na početku invazije, on je javno govorio o potrebi da se Kazahstan povuče iz Organizacije ugovora o kolektivnoj bezbednosti koju predvodi Rusija kako bi se „na svaki mogući način odvojio od agresora“. Ovaj vojni blok je naslednik sovjetskog Varšavskog pakta i jedan od spoljnopolitičkih projekata Kremlja koji je okupio nekoliko postsovjetskih zemalja, uključujući Kazahstan. 

Oko 17 procenata stanovništva Kazahstana su pravoslavni hrišćani, prema poslednjem popisu iz 2021. Njima upravlja Kazahstanski mitropolitski okrug, koji potpada pod kontrolu RPC, koja je bila glavna u opravdavanju invazije i podršci sveukupnom ratu Kremlja.  

Kao odgovor na njegovu javnu kritiku na račun RPC, Voroncova su njegove kolege postepeno „eliminisale“ iz crkve, optužujući ga da je „izdao Ruse“. On je posle razrešenja na svojoj Facebook stranici postavio skenirani Ukaz guvernera Astansko-almatinske eparhije RPC. Ovim dokumentom mu je zabranjeno da služi u sveštenstvu „bez prava nošenja naprsnog krsta, svešteničke odežde i bez prava da uči blagoslov“. Od tada pokušava da stvori prvu pravoslavnu crkvu u Kazahstanu koja je nezavisna od RPC ili otvori predstavništvo Carigradske patrijaršije.

Uprkos činjenici da njen predsednik iskazuje poštovanje teritorijalnog integriteta Ukrajine, Kazahstan je kritikovan zbog čestih slučajeva „sivog uvoza“ sankcionisane robe u Rusiju. Stoga se ne može isključiti želja vlasti da i dalje bude lojalna „glavnom strateškom partneru i savezniku“ zemlje, Rusiji. Ovo takođe može objasniti poteškoće sa kojima se Voroncov suočio u procesu otvaranja nove crkve. 

Slika Jakova Voroncova. Koristi se uz dozvolu

Globalni glasovi su obavili pisani intervju sa Voroncovim o njegovim glavnim pritužbama o RPC, potrebi za nemoskovskom autokefalnom (nezavisnom) crkvom za kazahstanske pravoslavne hrišćane i borbama sa kojima se suočavao u svojim pokušajima da je uspostavi. Intervju je uređen radi jasnoće i sažetosti.  

Ramil Nijazov-Adiljan (RNA): Koje su vaše glavne pritužbe na RPC?

Иаков Воронцов (ИВ): У меня как христианина, который продолжает быть священником, но является бывшим клириком РПЦ, к религиозной организации Московский Патриархат (даже не к организации в целом, а к её руководству и медийно активным членам) следующие претензии:

1) Предали Христа, извратили Евангелие, исказили православную веру;

2) Лицемерно лгут, будто «Церковь вне политики», при этом активно поддерживают несправедливую жестокую и неспровоцированную агрессию российского государства против Украины и продвигают нарративы российской политической пропаганды, в том числе за пределами Российской Федерации. РПЦ, наряду с российским TV, стала рупором пропаганды;

3) Превратили Церковь в тоталитарную организацию с феодальным укладом.

Претензий больше, это лишь самые значимые.

Jakov Voroncov (JV): Kao hrišćanin koji je i dalje sveštenik, ali je bivši sveštenik RPC, imam sledeće zamerke na versku organizaciju Moskovske patrijaršije. TOni nisu usmereni na organizaciju u celini, već na njeno rukovodstvo i medijske aktivne članove.

1) Izdali su Hrista, izopačili Jevanđelje, iskrivili veru pravoslavnu;

2) Licemerno lažu da je „Crkva van politike“, dok aktivno podržavaju nepravednu, okrutnu i ničim izazvanu agresiju ruske države na Ukrajinu i promovišu narative ruske političke propagande, uključujući i van Rusije. RPC je, zajedno sa ruskom TV, postala glasnogovornik propagande;

3) Pretvorili su crkvu u totalitarnu organizaciju sa feudalnom strukturom.

Ima još pritužbi, ovo su samo one najznačajnije.

RNA: Sada tražite blagoslov od carigradskog patrijarha da otvorite filijalu još jedne pravoslavne crkve u Kazahstanu. U kojoj meri se u Kazahstanu poštuje sloboda verskog delovanja?

ИВ: К сожалению, получить совет Константинопольского Патриарха, как правильно поступить в сложившейся ситуации, и его благословение дистанционно (посредством почты) невозможно, а на поездку в Стамбул у меня пока нет ресурсов. Я и несколько моих единоверцев написали письмо президенту Казахстана К-Ж. Токаеву с просьбой поддержать нашу инициативу о создании в Казахстане представительства Константинопольского Патриархата и обратиться к Патриарху Варфоломею.

Мы получили ответ от руководства Комитета по делам религий, что государство в нашем обращении к Патриарху участия принимать не будет. В письме нас заверили, что по Закону каждый гражданин вправе инициировать создание религиозного объединения, если имеется достаточное количество сторонников. Нам предложили, согласно требованиям ст. 15 Закона «О религиозной деятельности и религиозных объединениях» РК, подготовить учредительные документы и провести Учредительное собрание.

После некоторые из моих единомышленников сообщили мне, что с одними из них беседовали по телефону, а других приглашали на беседу в акимат. В ходе таких бесед их убеждали отказаться от участия в регистрации нашей религиозной общины и внушали, будто я преследую «неблаговидные цели». Кроме этого, со стороны государственных органов возникли другие препятствия, о которых я пока не могу рассказать.

JV: Nažalost, nemoguće je dobiti savet od carigradskog patrijarha kako pravilno postupiti u trenutnoj situaciji i dobiti njegov blagoslov putem pošte. Još nemam sredstava da otputujem u Istanbul. Nekoliko mojih suvernika i ja smo napisali pismo predsedniku Kazahstan Kasimu Žomartu Tokajevu sa molbom da podrži našu inicijativu i apel Patrijarhu Vartolomeju.

Od Odbora za verska pitanja dobili smo odgovor da država neće učestvovati u našem apelu. Uveravalo nas je da svaki građanin ima pravo da pokrene inicijativu za osnivanje verskog udruženja ako ima dovoljan broj pristalica. Rečeno nam je da pripremimo konstitutivna dokumenta i održimo Ustavotvornu skupštinu, u skladu sa Zakonom o verskoj delatnosti i verskim udruženjima.

Potom su mi neki istomišljenici rekli da su nadležni razgovarali sa njima telefonom, a drugi su pozvani na razgovor u akimat, kancelariju regionalne vlade. Tokom ovih razgovora ubeđeni su da odbiju da učestvuju u registraciji naše verske zajednice i rečeno im je da sledim „nepristojne ciljeve“. Osim toga, nastale su i druge prepreke od strane državnih organa, o kojima još ne mogu da govorim.

RNA: U kojoj ste fazi otvaranja autokefalne pravoslavne crkve?

ИВ: Церковь не может быть создана по инициативе одного человека, потому что Церковь – это семья, община. Поэтому, хоть я и высказывал публично желание создать в Казахстане православное религиозное объединение, независимое от Москвы и свободное от российской политики, я самостоятельно не решался предпринимать в этом направлении никаких действий.

Ко мне стали обращаться православные христиане, которые утратили доверие к иерархии РПЦ, с просьбами совершать богослужения и таинства. По ряду независящих от меня причин я как священник не могу удовлетворить их религиозные потребности. Мы стали молиться и думать, как нам быть.

Совместно решили подать документы на регистрацию религиозного объединения и в случае положительного ответа ехать в Стамбул и просить Константинопольского Патриарха дать нам совет, к кому из епископов мы можем обратиться, чтобы либо благословил меня служить, либо прислал священника, поскольку мой канонический статус неопределённый.

Приняв такое решение, мы приступили к написанию Устава. Два месяца ушло. К настоящему моменту все документы готовы, кроме одного.

JV: Crkva ne može nastati na inicijativu jednog čoveka, jer je Crkva porodica, zajednica. Stoga, iako sam javno izrazio želju da u Kazahstanu stvorim pravoslavno versko udruženje, nezavisno od Moskve i slobodno od ruske politike, nisam se usudio sam da preduzmem bilo kakvu akciju u tom pravcu.

Pravoslavni hrišćani koji su izgubili poverenje u hijerarhiju RPC počeli su da mi se obraćaju sa zahtevima za vršenje bogosluženja i svetih tajni. Iz više razloga van moje kontrole, ja kao sveštenik ne mogu da zadovoljim njihove verske potrebe. Počeli smo da se molimo i razmišljamo šta da radimo.

Zajednički smo odlučili da predamo dokumenta za registraciju verskog udruženja. Ako bi odgovor bio pozitivan, otišao bih u Istanbul i zamolio bih carigradskog patrijarha da nam da savet kome od episkopa da se obratimo da me ili blagoslovi da služim ili da nam pošalje sveštenika, pošto je moj kanonski status neizvestan. Donevši ovu odluku, počeli smo da pišemo Povelju. Trebalo je dva meseca. Do sada su svi dokumenti gotovi, osim jednog.

RNA: Na koje izazove ste se susreli u procesu osnivanja nove crkve?

ИВ: Среди прочего, мы должны подать для регистрации список граждан-инициаторов религиозного объединения. Это должен быть список не менее 50 граждан Казахстана, являющихся нашими единоверцами, проживающими в том регионе, где подаются документы (Алматы) и имеющими регистрацию в данном населённом пункте.

Это требование Закона значительно затрудняет регистрацию. Общину Иисуса Христа с Его 12 апостолами в Казахстане не признали бы религиозным объединением. Значительная часть наших единоверцев, поддерживающих данную инициативу, являются проживающими в Казахстане гражданами других государств – Украины и России, их мы не можем включить в данный список. Пока 50 алматинцев мы не собрали.

Трудность в том, что по Закону в Казахстане проповедь и миссионерская деятельность без регистрации запрещены. А собрать 50 единоверцев, не проводя миссионерской проповеди, очень затруднительно (берём в расчёт тот факт, что моих единомышленников мягко запугивают и пытаются настроить против). До настоящего момента ни я, ни мои единомышленники, не решались открыто выступить через социальные сети с призывом к нашим единоверцам объединяться.

Во-первых, мы не знаем, не будет ли это противозаконным. Во-вторых, мы православные и мы приучены к подчинению.

Инициатива в РПЦ не приветствуется и даже считается греховной. Мы привыкли ждать указаний и распоряжений епископа. Кто-то из нас утратил доверие к иерархии РПЦ, а кто-то, как я, вовсе порвал с ней связь, но преодолеть сформированные данной религиозной организацией стереотипы, а именно инертность и безынициативность, не смогли.

JV: Između ostalog, moramo da dostavimo za registraciju spisak građana koji pokreću versko udruženje. Ovo mora biti spisak od najmanje 50 državljana Kazahstana koji su naši suvernici, koji žive u regionu gde se podnose dokumenti, a to je grad Almati, i koji su registrovani na ovom mestu.

Ovaj zahtev zakona znatno otežava registraciju. Zajednica Isusa Hrista sa njegovih 12 apostola ne bi bila priznata kao versko udruženje u Kazahstanu. Značajan deo naših istovernika koji podržavaju ovu inicijativu su građani drugih država koje žive u Kazahstanu — Ukrajine i Rusije. Ne možemo ih uvrstiti na ovu listu, a još nismo okupili 50 stanovnika Almatija.

Teškoća je u tome što je po zakonu u Kazahstanu zabranjena propoved i misionarska delatnost bez registracije. Veoma je teško okupiti 50 suvernika bez držanja misionarske besede. Takođe, moramo uzeti u obzir činjenicu da se istomišljenici blago zastrašuju i okreću protiv mene. Ni ja ni istomišljenici do sada se nismo usuđivali da otvoreno progovorimo preko društvenih mreža sa pozivom našim suvernicima da se ujedine.

Pre svega, ne znamo da li bi to bilo protivzakonito. Drugo, mi smo pravoslavci i navikli smo na potčinjavanje. Podizanje inicijative u RPC nije dobrodošlo i čak se smatra grešnim. Mi smo navikli da čekamo uputstva i naređenja od vladike. Neki od nas su izgubili poverenje u hijerarhiju RPC, a neki, poput mene, potpuno prekinuli veze sa njom, ali nismo mogli da prevaziđemo stereotipe koje je formirala ova verska organizacija, a to su inertnost i neinicijativa.

Započnite razgovor

Molimo Vas da se Prijavite se »

Pravila korišćenja

  • Svi komentari se pregledaju. Pošaljite komentar samo jednom jer bi u suprotnom mogao biti prepoznat kao spam.
  • Molimo Vas da se prema drugima odnosite sa poštovanjem. Komentari koji sadrže govor mržnje, nepristojne izreke i lične uvrede neće biti objavljeni.