Brazil: Zatvorenicima se smanjuje kazna za četiri dana za svaku pročitanu knjigu

Promena u Braziskom Krivičnom zakonu sada omogućava zatvorenicima da smanje svoje zatvorske kazne čitanjem i učenjem. Ova inicijativa, nazvana ‘Iskupljenje kroz vreme za učenje'(Remição por tempo de estudo na Portugalskom) i poznata i kao ‘Iskupljenje kroz čitanje'(Remição pela Leitura), sankcionasana je od strane Predsednika Dilma Rousseffa u junu 2012. godine.

Nov pristup prema zatvorenicima i način na koji oni plaćaju za svoje zločine određuje da svaka knjiga koja pripada klasičnoj nacionalnoj književnosti, naukama ili filozofiji, a koju zatvorenik pročita, jednaka je umanjenju njihove zatvorske kazne za četiri dana, što može da donese i 48 dana umanjenja kazne ako se dostigne godišnji dozvoljeni maksimum od 12 knjiga.

Slično onome što se od đaka zahteva u školama, zatvorenici moraju dokazati da su zaista pročitali i učili iz knjiga koje su izabrali, pisanjem eseja. Međutim, ova inicijativa može delovati čudno; većina Brazilskih zatvorenika nije završilo osnovno obrazovanje i njihove sposobnosti pisanja i čitanja su pod znakom pitanja.

Overcrowded prison in Brazil. Photo by Giuseppe Bizzarri, copyright Demotix (09/03/2003).

Prenatrpan zatvor u Brazilu. Foto: Giuseppe Bizzarri, copyright Demotix (09/03/2003).

Po izveštaju Obrazovanje u Brazilskim zatvorima (Educação nas Prisões Brasileiras) [pt, pdf], od 2006. godine, 8% zatvorenika u ovoj zemlji su nepismeni i 70% njih nije završilo osnovno obrazovanje.

Očekuje se da će sva četiri savezna zatvora primeniti ovaj program, a moguće je i da će zatvori pojedinih država to učiniti. Ali koliko je zaista moguće iskupljenje kroz čitanje?

Univerzitetksi profesor Elionaldo Fernandes Julião, u intervjuu za sajt Observatório da Educação, kaže da je ovaj projekat “veliko dostignuće”. On dodaje [pt]:

Também é positivo o fato de que, na sociedade, enquanto tem gente que fala sobre o endurecimento da pena, nós temos um grupo que aprova uma lei como essa, que leva em conta que precisamos pensar que esses indivíduos serão reinseridos na sociedade. Embora uns não queiram, um dos objetivos do sistema penitenciário é a reinserção social, está nos princípios da Lei de Execução Penal. Não é só punir, é saber que esse indivíduo voltará para sociedade.

Takođe je pozitivna činjenica da, u društvu, dok postoje ljudi koji govore o težem kažnjavanju, imamo grupu koja odobrava ovakav zakon, koja uzima u obzir to da moramo misliti na to da će se ove osobe ponovo vratiti u društvo. Mada neki to ne žele, jedan od ciljeva kaznenog sistema jeste društvena reintergacija, to je u principima Zakona o primeni kazni. Ne radi se samo o kažnjavanju, već i o svesti da će se taj pojedinac vratiti u društvo.

Inicijativa je započela debatu na društvenim medijima, uz komentare za i protiv. Korisnik Librarians with Altitude [Bibliotekari sa visinom] napisao je [en] na Readers in the Mist [Čitaoci u magli] blogu da on veruje da inicijativa ima “veliki potecijal za zatvore širom sveta” i navodi citat jednog brazilskog koordinatora projekta:

“A person can leave prison more enlightened and with an enlarged vision of the world,” said São Paulo lawyer André Kehdi, who heads a book donation project for prisons.

“Čovek može da izađe iz zatvora prosvetljeniji i sa proširenim pogledom na svet” rekao je advokat iz Sao Paola Andre Kehdi, koji vodi projekat za donaciju knjiga za zatvore.
Overcrowded prison in Brazil. Photo by Giuseppe Bizzarri, copyright Demotix (09/03/2003).

Prenatrpan zatvor u Brazilu. Foto: Giuseppe Bizzarri, copyright Demotix (09/03/2003).

Blog I Love My Kindle [Ja volim moj Kindle] podelio je nekoliko predloga [en] Vladi [Brazila]:

Books have to be of an appropriate length. There are books, such as The Anarchist Cookbook (which tells people how to make bombs and such), that aren’t likely to be on the list.

Knjige moraju biti adekvatne dužine. Postoje knige, kao što je Kuvar anarhiste (koja govori ljudima kako se prave bombe i slično), koje verovatno neće biti na spisku.

Raquel Monteiro podelila je vest na blogu Letra (D)escrita [Slovo (o)pisano] i ona je među onima koji su sa oprezom dočekali ovu vest. Ona je rekla [pt]:

Honestly, I don't know what to think of this measure. I think I'm in shock!

Iskreno, ne znam šta da mislim o ovim merama. Mislim da sam u šoku!

Zatvori i kršenje ljudskih prava u Brazilu

Brazilska Vlada suočena je oštrim kritikama od strane humanitarnih grupa i ne-vladinih organizacija zbog kršenja ljudskih prava u svom zatvorskom sistemu, koji se smatra manjkavim, terajući zatvorenike da trpe nehumane uslove. Kako kaže Nation Master, ova zemlja kotira se globalno kao peta po broju zatvorenika, sa 308,000, odmah iza Sjedinjenih Država, Kine, Rusije i Indije.

Overcrowded prison system in Brazil. Photo by Giuseppe Bizzarri, copyright Demotix (09/03/2003).

Prenatrpani zatvor u Brazilu. Foto: Giuseppe Bizzarri, copyright Demotix (09/03/2003).

Dokumentarni film Mržnja pod Brazilskim suncem, koji su režirali i producirali Adele Reeves i Leandro Vilaca, prikazuje priču o zatvorskom sistemu iz različitih perspektiva, intervjuisanjem sadašnjih i bivših zatvorenika, njihove porodice, policajce, upravnike zatvora, grupe za ljudska prava i druge.

Dok pravljenje boljeg čoveka od zatvorenika deluje kao ideal, rehabilitacija se teško postiže. Kratak dokumentarni film Barreras [pt], koji je producirala kuća Kinematografija Iemanjá, prikuplja sredstva kroz crowdfunding platformu za produkciju dugometražnog dokumentarca o značaju dovođenja muzike i kulture u zatvore, prikazujući uspeh projekta u zatvorima Rio de Janeira i policijskim stanicama između 2006. i 2011.:

This project went touring in prisons, taking the music to the prisoners. The response was so good that led to many other types of projects and relationships that resulted in over 200 film exhibitions for prisoners, 20 shows, 14 libraries and many other actions.

Ovaj projekat obišao je zatvore, donoseći muziku zatvorenicima. Odziv je bio toliko dobar da je to dovelo do mnogo drugih vrsta projekata i odnosa koji su rezultirali sa preko 200 prikazivanja filma zatvorenicima, 20 nastupa, 14 biblioteka i mnogim drugim akcijama.

Slično kontraverznoj zatvorskoj naknadi, o kojoj je Global Voices izvestio septembra 2011., koja za cilj ima da finansijski obezbedi porodice zatvorenika, ova nova inicijativa je deo truda Vlade da ovoj temi da valjani odgovor.

Započnite razgovor

Molimo Vas da se Prijavite se »

Pravila korišćenja

  • Svi komentari se pregledaju. Pošaljite komentar samo jednom jer bi u suprotnom mogao biti prepoznat kao spam.
  • Molimo Vas da se prema drugima odnosite sa poštovanjem. Komentari koji sadrže govor mržnje, nepristojne izreke i lične uvrede neće biti objavljeni.