Kolumbija: Projekat „El Puente-lab“ i kvart Moravija u Medeljinu

U gradu Medeljinu, u Kolumbiji, pored projekta Rising Voices-a Hiperbarrio (špa.), razvijaju se razni drugi zanimljivi projekti koji su u vezi sa edukacijom, društvenom inkluzijom i obučavanjem građanskih medija. Jedan od ovih projekata je El Puente_lab, platforma kuturne i umetničke produkcije. Oni svoje ciljeve ovako definišu:

desarrollar proyectos culturales en el ámbito local, creando puentes de comunicación con artistas y expertos a través una infraestructura operativa de cooperación internacional.
Los proyectos que desarrolla el puente_lab responden a necesidades especificas del contexto social donde se realizan, utilizando la creatividad artística como instrumento de activación de dinámicas culturales que inicien, faciliten y/o acompañen procesos de educación, comunicación y transformación urbana y social.

Razviti kulturne projekte u lokalnom okruženju, stvarajući komunikacijske „mostove“ sa umetnicima i stručnjacima putem operativne infrastrukture međunarodne saradnje.
Projekti koje razvija el puente_lab odgovaraju na posebne potrebe društva u kome se ostvaruju, koristeći umetničku kreativnost kao sredstvo za pokretanje kulturnih dinamika koje započinju, olakšavaju i/ili prate procese obrazovanja, komunikacije i urbane i društvene transformacije.

Među projektima ove platforme nalazi se i Proyectos Espacios de Memori (špa.)/Projekat prostori sećanja sa ciljem da se ostvari: „…umetničko posredovanje u javnom prostoru kvarta Moravija sa idejom da se stanovništvo tog mesta i javnost uopšte obaveste o značaju razvoja i gradske i društvene transformacije samog tog kraja tokom poslednjih godina.“ Tu je i projekat Nodos de Desarollo Cultural (špa.)/Čvorovi kulturnog razvitka, koji pokušava da: „…popuni nedostatke prostora za kulturu u marginalnom kvartu sa velikim brojem stanovnika,a pritom, i da radi sa smanjenim budžetom stavljajući akcenat na upotrebu recikliranog materijala i pod prilično strogim uslovima upotrebe javnog prostora.“

Moravija je jedan kvart na severoistoku grada Medeljin, sa istorijom koja može biti slična mnogim drugima u Latinskoj Americi. U ovom članku se objašnjava: „Tokom sedamesetih i osamdesetih godina, (Medeljin) je doživeo navalu raseljenih lica koji su dolazili iz ruralnih oblasti i sponatno, sa barakama, se naselili na veliku deponiju đubrišta pored autobuske stanice. Ovo naselje još se naziva i El Morro de Moravia /Mavar Moravije.“ Potom je: „…pokrenut projekat sveobuhvatne intervencije koji se odnosi na različite etape delanja: preseljenje stanovnika, dekontaminacija i povratak ovog kraja kao javni prostor.“
Blog G4Moravia (špa.) govori o nekim karakteristikama ovog kvarta:

Moravia y su área cercana son hogar de miles de familias que surgieron con el crecimiento de Medellín, principalmente con el auge de las grandes empresas manufactureras y de construcción. También ha sido la puerta de otros grupos familiares que llegaron principalmente desde el norte y el Urabá antioqueños, los departamentos de Córdoba y Chocó y que encontraron alternativas de subsistencia en la economía formal e informal de la ciudad. […] Por la manera como se urbanizó, Moravia es un sistema urbano de configuración cerrada, que propicia el “desarrollo hacia adentro” de la vida comunitaria de sus habitantes, presenta una malla urbana laberíntica y poco permeable desde y hacia la ciudad.

Kraj Moravija i njegova okolina predstavljaju ognjište hiljadama porodica koje su nastale sa rastom Medeljina, pre svega sa pojavom velikih kompanija za proizvodnju i izgradnju. Takođe, bio je ulaz za neke druge grupe porodica koje su pre svega stigle sa severa i primorskog regiona Antiokije, delova iz Kordobe i Čokoa i koji su pronašli alternativu za život u okviru zvanične i nezvanične ekonomije grada. […] Zbog načina na koji je došlo do urbanizacije, Moravija predstavlja urbani sistem zatvorene konfiguracije, koji zastupa „unutrašnji razvitak“ života zajednice, i predstavlja lavirnitsku urbanu mrežu koja je slabo propustljiva u oba pravca u odnosu na grad.

U ovom okruženju su se do sada razvili projekti platforme El Puente_lab. Daniel Urea, jedan od članova ove zajednice, je razgovarao sa predstavnikom Global Voices-a o ovoj platformi i njenim poduhvatima:

S obzirom na to da je ovaj snimak nastao prošlog aprila, projekat, koji Daniel pominje da je ostvario sa devojkama iz Moravije, sada je već pri kraju. Blog Moravia Video_Lab (špa.) uključuje informacije i vesti o radionicama i nekim drugim aktivnostima koje su se realizovale. Na ovom blogu, pod opcijom „O nama“ (špa.) objavljuju:

El proyecto pretende capacitar en video a un grupo de 20 mujeres del barrio Moravia a través de talleres que tendrán lugar entre el 16 de Agosto y la primera semana de Septiembre, liderados por las artistas María Rosa Jijón y Margarita Vázquez Ponte […] Será un proceso en el que chicas entre los 12 y los 17 años aprenderán a registrar y editar video, pero además será un espacio para reflexionar en torno a su rol como mujeres.

Ovim snimkom projekat namerava da zabeleži jednu grupu od dvadeset žena iz kvarta Moravija putem radionica koje će se održavati između 16. avgusta i prve nedelje u septembru, a koje vode umetnice Marija Rosa Hihon i Margarita Vaskes Ponte […] To će biti proces u kome će devojke od 12 do 17 godina naučiti da zabeleže i objave snimak, ali će biti i prostor za promišljanje o ulozi žene u društvu.

Takođe, može da se poseti njihova Flickr stranica, kao i Vimeo snimci, njih 10 koje su napravile devojke sa radionice, uključujući i naredni:

Na Vimeu se nalazi snimak korisnika Moravia Video_Lab: El Morro – Los Álamos (špa.)
Na kraju, Margarita Vaskes Ponte, vizuelna umetnica i jedna od učesnica u radionicama, je putem svog bloga prenela svoje utiske iz Medeljina i sa radionica. U jednom postu govori o svom doživljaju poslednje sesije druženja u okviru ovog projekta:

Well what can i say, it the whole thing, the workshop, the presentation was a bit of a success i think, the girls are a mixture of embarrassed and very proud to see their work in public and on a big screen, i think it was very empowering for them to see how much they could do in such a short time. They all received certificates for their work. They ask us what now? they are keen to do more…which is great and hopefully will happen…

Pa, šta reći? Sve, radionica, prezentacija su bili uspeh, među devojkama vlada osećanje stidljivosti i ponosa što vide svoja dela u javnosti i na velikom pladnu, i mislim da ih je osililo to što su videle koliko mogu za tako kratko vreme da učine. Sve one su primile sertifikate za ono što su napravile. Sada nas pitaju: „Šta dalje?“ Žele još više da urade…što je sjajno i nadamo se da će se i ostvariti…

Autorka Global Voices-a, Katalina Restrepo, je takođe pozdravila pruženu podršku radionicama projekta El Puente_lab u Moraviji i pružila je dosta podataka upotrebljenih u ovom tekstu.

Slika ovog teksta je jedna foto-kompozicija korisnika Flickr-a, Archivo _vivo, koja je upotrebljena pod licencom CC Atribución-CompartirIgual 2.0 Genérica (CC BY-SA 2.0).

Započnite razgovor

Molimo Vas da se Prijavite se »

Pravila korišćenja

  • Svi komentari se pregledaju. Pošaljite komentar samo jednom jer bi u suprotnom mogao biti prepoznat kao spam.
  • Molimo Vas da se prema drugima odnosite sa poštovanjem. Komentari koji sadrže govor mržnje, nepristojne izreke i lične uvrede neće biti objavljeni.