Bolivija: Deca radnici osnivaju sindikat

U Boliviji, gde je među građanima učestalo formiranje sindikata, još jedna grupa radnika osnovala je svoj sindikat: deca.

Priču o deci koja rade u Boliviji predstavila je Žan Fridman-Rudovski u okviru serijala “Ground Shifters: Stories of Women Changing Unseen Worlds.” (One koje pomeraju tlo: Priče o ženama koje menjaju skrivene svetove). Rudovski piše:

Bolivia has 9 million inhabitants; one million are child workers, some who started working as early as seven. Of these, almost half are girls. The girls, like their jobs, are often hidden, inside homes or in the backs of restaurants.

Bolivija ima devet miliona stanovnika; od toga million čine deca radnici, od kojih neka počinju da rade još sa sedam godina. Gotovo polovina njih su devojčice. Devojčice, kao i njihovi poslovi, se često skrivaju, unutar kuća ili u zadnjim delovima restorana.

Maurisio Ajra u blogu Bolivia Primera Plana [šp] tvrdi da dečiji rad ne zabrinjava bolivijsko društvo, i dodaje:

el anonimato en el que viven [los niños trabajadores] simplemente refleja el desprecio que siente el mundo adulto por la niñez en Bolivia.

anonimnost u kojoj žive [deca radnici] jednostavno odražava prezir koji odrasli svet gaji prema detinjstvu u Boliviji.

Hispanically Speaking News je ranije izveštavao:

These children and adolescents work to help the family, to support themselves in their studies, to provide for their personal expenses, to secure themselves a better future compared to their fathers and brothers buried by silicosis and accidents in mines or plantations of sugar cane.

Ta deca i adolescenti rade da bi pomogli svojim porodicama, da bi se izdržavali tokom studija, da bi pokrili svoje troškove, da bi sebi samima obezbedili bolju budućnost u odnosu na svoje roditelje i braću koji nastradaju od silikoze i u nesrećama u rudnicima ili na plantažama šećerne trske.

Rad dece u Boliviji. Fotografija Ujedinjenih Nacija, dostuna na Flickr (CC BY-NC-ND 2.0).Većina dece koja rade pohađaju školu i istovremeno uspevaju da obavljaju zahtevne poslove, a neka čak rade i puno radno vreme. Osnovala su sindikate da bi ih vlada zaštitila a društvo im ukazalo poštovanje. Kako Marion Gibni piše:

these children do not view their situation as a bad one; they want to work, and formed these unions for their own benefit. The unions are meant to grant them protection and basic rights from the government, as well as to gain respect from others in the work force. Being children, they are often picked on and beat up by grown-ups, but they have learned to adapt and protect themselves.

ta deca ne smatraju da su u lošoj situaciji; ona žele da rade, i osnovala su sindikate za svoje dobro. Sindikati bi trebalo da im garantuju zaštitu i osnovna prava od strane vlade, kao i da im obezbede poštovanje od strane ostale radne snage. Zbog toga što su deca, često ih nepravedno tretiraju i tuku odrasli, ali oni su naučili da se prilagode i zaštite sami sebe.

S obzirom na to da je rad dece protivzakonit, teško je zatražiti od Vlade i njenih institucija zaštitu dece na radu. Noemi Gutjeres, mlada koordinatorka CONNATSOP, Svetovališta Ujedinjene dece radnika u Potosiju, kaže:

“Everyone says that kids shouldn’t work, but they are not taking into account the economic reality in this country. Sure, if we were all well off, none of us would have to work. But rather than thinking rationally, the government only says we need to eradicate child labor. I say, they ought to eradicate poverty first.”

Svi kažu da deca ne treba da rade, ali ne uzimaju u obzir ekonomsku realnost u ovoj zemlji. Naravno, kada bismo svi bili obezbeđeni, niko od nas ne bi morao da radi. Ali umesto da razmišlja racionalno, Vlada samo govori da moramo da iskorenimo dečiji rad. Ja govorim da moraju prvo da iskorene siromaštvo.

Blog Children's Participation rezimira neke od zahteva UNATSBO-a (na španskom “Unión de Niños, Niñas, y Adolescentes Trabajadores de Bolivia”, u prevodu “Sindikat dečaka, devojčica i adelescenata radnika Bolivije”), najvećeg sindikata radnika dece u zemlji:

They want to ensure that children earn the same wages and have the same financial tools as their adult counterparts. In some sectors, they earn less than half the salary of their adult colleagues. Moreover, children don't have access to savings accounts and often give their earnings directly to their parents. Union members also lobby for safe work environments and for better medical care, especially for children whose jobs present a health risk.
The lack of recognition of children who work forms one of the major obstacles in achieving better living conditions for working children

Oni žele da budu sigurni u to da će deca imati iste plate i finansijske alate kao i njihove odrasle kolege. U nekim sektorima oni zarađuju duplo manje od odraslih. Štaviše, deca nemaju pristup štednim knjižicama i često daju svu svoju zaradu roditeljima. Članovi sindikata se takođe zalažu za bezbedne radne uslove i bolju medicinsku zaštitu, naročito za decu koja obavljaju poslove rizične po zdravlje.
Nedostatak priznavanja dece koja rade predstavlja jednu od najvećih prepreka da se omoguće bolji životni uslovi za decu radnike.

Započnite razgovor

Molimo Vas da se Prijavite se »

Pravila korišćenja

  • Svi komentari se pregledaju. Pošaljite komentar samo jednom jer bi u suprotnom mogao biti prepoznat kao spam.
  • Molimo Vas da se prema drugima odnosite sa poštovanjem. Komentari koji sadrže govor mržnje, nepristojne izreke i lične uvrede neće biti objavljeni.